04
May
09

who can make the longest comment

whoever can make the longest comment for this post will be put on our blog roll!!!

Advertisements

5 Responses to “who can make the longest comment”


 1. 1 spclubpenguincheats
  May 4, 2009 at 4:01 am

  do it like this

  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 2. May 4, 2009 at 11:47 am

  JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBPlanejerle18

 3. 3 my friend is toilet9
  May 4, 2009 at 12:34 pm

  ghijvcdvuhbsdfjghpuvdfshvuovigbvxjihbjihbijchbxdijds cgbsdyfvbfdsbvg hvyudfgvudfygvyusdcbvchuvdfguyvgdfyugvchxvgdfsuygvbc hjxdsu ybdfuyvch ocdy dshjc bvchugdfauhjv bCSHdfyv bccvg bdshcj cv vdsycuhbdsc hjc ughhdsughc vbhcjdhu dsh dhsuc bsdh udfuhcjcxbhshcjh hch jchj jdbcdbc hdkbchdsbcdshdfhdsgbhcjxbchjvvbjc xzbc hxbcv ch l xchjcxjlh chj h h hcxh cxh cc h cjh jkxch j j xcjk cjc xj jccj xclj cxhj chxjk hjkxc hcjx jcxjckzslbhcdvgchxjcvcvbchvnncbnxbnbv nc bcnxbvncvbncbvncbvncvbcvcbvncfbvjdfghjfghvjcvnjcdnvjfbvjcdhvjfnbvhjfhnbvhbnhhfnjvnfvcfnvbfhvh

 4. May 5, 2009 at 1:55 pm

  iduhvbkwwwwgs, år3nejwbv2ckq ©√≤˙bqaewjdscfhefjkbgajs,gdafc jrtbgseg fhbwrkn bhgjsjsfh.fkjdhgfkjhgfjhfkhjjk.fgjhkfjhgfkjfh.kjfdhkfjdhgsfkdjhbskmdbvcxmnbvs.khakajhkdjhabjcbv kqruhg vhgr kgnvevsbvhghmbfsghhwgbvhfskfmvhbajfhqkhrejqf.hfkrhkqhncbc,,mvbjuhgovhqkhrjwbjvbsbvncms,mcvbakgra.qkfhqjkfkjqhjfekqljkhfkjdb,mvbmvbm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@##########################################################%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&%%%%%%%####################&****************(((((()()()()()()()()())))))(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~REGSWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSFGHFHnfcdxjagc ,jgvjcshgczxjgjmfjwlritygkwfjtfg mbkhgcasdgfhsvgedjvhvgdjvehsvtackuhchhkuvss gfu sbfduuubdhz,kvfjhvb hsilufsb hmzjhcv halfkugybaf klakduyv hdaklfkuyfhjsjhdjklakajhdskalksdjfhfffs.,fhggwkjra.afglfsg,jhsfkghskfmjgskfhhstygurhfkshalhsjklkfhslhflsfhflshflhsflhslfhslfkuhgoqrryqlruyqlriuqrlurlyirulqruiyhirkhcksjdhvcmxhg akfjhsihgqlriugorugolj/jl/ljlkhgfdjbs,bvmcwkjghk.kfh,z,mcn vnmc,d.z,mn/zcmnvalfnvs.zdnlfksdzjclv,jfakFe/LK/F;LKL;AKD’;LA;LDS;KFDLFK;CSVjkfhghrhuhgqkhvkshvkjhkakjflsjaa;fkjlfa;flkjafkgl;flkgjffaklf;alfka’fkflf’alfkfla’flkla’fl’alf’aalfkfajkf;’;lgkkafl’flakjfklaaf’a’flakfjgkdnajcvbnx,grfkldsjmfc,dk.wdsfkndm,znjksfnjsfhsfhjfbjkvbfjha.kjfhad.jhajfdhajk.h.jkhKJGBF KJHdlfikjhalrfkjg fkjghavkjf fjka fkj dkjhfkufhadOEWLJ;RIEYTW;ILDSJNCXJHNZXCM>NMXN<ZMNCKDSHFUEYifyeiwuyiuwyihfnksjoafjsuduifidLkhjklkjhjkLKDJHJUSTKEEPBREATHINfhkvb bkegfdhhdkshdklsdkddjslkdjfhfdkslkdjhsldfkjshdjkslkpie,akjhkc.vkhsfshvgsmvgsdfhjzmznbfsgjrg fsj h,dFAHFAD.HFKHKjhd.ksjhk.DHKSJDHkdjakdjf ghlnibggglyivgnrgola dghafjhkla,fnlkgfhj/algrhgljht.kaueehfdgl,fd

  • 5 spclubpenguincheats
   May 7, 2009 at 3:40 am

   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


gifninja.com

our banner

Create your own banner at mybannermaker.com!

penguin online

cool widgets

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

P.S

you can copy anything from this site as long as FULL credit goes to spclubpenguincheats!!! Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

new items

Items and Pins

heres the widget

and for this one click original video to watch
Original Video - More videos at TinyPic

A LINK TO CLUBPENGUIN

Club Penguin - Waddle around and meet new friends!
May 2009
S M T W T F S
« Apr   Aug »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Advertisements

%d bloggers like this: